હું

કોઈના હારમાં શોધું છું, શૂળ હું;
ઝાડની ડાળમાં શોધું છું, મૂળ હું.
જિંદગી હોય છે, એક હાથી સમી;
સ્નાન લઈને જ, ઉડાડું છું ધૂળ હું!