નાતની બહાર થઈ ગયો

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
નામ લીધું તારું તો, પ્રેમનો પ્રચાર થઈ ગયો!
એકલો એવો થયો, નાતની બહાર થઈ ગયો.


હા, બધા દર્દો મટ્યા, દિલનો ઉપચાર થઈ ગયો;
જ્યારથી તારો મને એક દિદાર થઈ ગયો!


જાણે રાજા થઈ ગયો, ત્યારથી સરદાર થઈ ગયો;
સાથ તારો શું મળ્યો, જ્યાં ગયો દરબાર થઈ ગયો!


ના જુદાઈ થઈ સહન, ને સમય લાચાર થઈ ગયો;
જીવવાનો ત્યારથી, એય એક પ્રકાર થઈ ગયો.


યાદ આવતું નથી કે ક્યારથી બસ પ્યાર થઈ ગયો;
હું બન્યો દર્શક પછી, હું જ સમાચાર થઈ ગયો!


દિલનો હિસાબ તો એટલો ઉધાર થઈ ગયો;
પ્રેમમાં દિમાગનો તો હું દેવાદાર થઈ ગયો!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*