દીવાનગી

1 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 1 Email -- Filament.io 1 Flares ×

વસંતોના નશાને પણ ભરી લો,
હયાતીનું જે છે, એ રણ ભરી લો.

કરીને દૂર જીવનને, જૂઓ તો;
ન હોવાનું એ વાતાવરણ ભરી લો.

ગગનને એમ ઢાંકી તો શકાશે?
વરાળનું એ જ આવરણ ભરી લો.

સમંદરના યુગો તો યાદ ન રહે,
ઉછળતું, વહેતું આ ઝરણ ભરી લો.

પુરાવા એ જ છે, માણસપણાના,
નયનના આંસુ, એ કણ-કણ ભરી લો!

હૃદયનો આયનો ખાલી ન રાખો,
અમારા જેવું કોઈ જણ ભરી લો.

શું દુઃખ દેવાંગ કરું, દીવાનગી પર;
ન સમજ્યા ક્શુંય, એવી સમજણ ભરી લો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*