કેમ ભૂલું

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
ખૂલે છે રોજ આંખો, એ સવારો કેમ ભૂલું;
બતાવી દે છે રસ્તો, એ ઇશારો કેમ ભૂલું?

તને હું બેફિકર લાગું, ખબર છે દોસ્ત મારા;
છે નક્કી, કે અહીંથી છું જનારો, કેમ ભૂલું?

મને મંજૂર છે માળી, ફૂલો ખીલે કે કાંટા;
પડ્યો છે જિંદગી સાથે પનારો, કેમ ભૂલું?

પછી લાગ્યાં મને ગમવા, સમયના ઘૂંટ કડવા;
થતો રહે જો સતત તેમાં વધારો, કેમ ભૂલું?

લખ્યાં છે નામ રેતી પર, ભૂંસી દઉં સઘળાં જ્યારે;
ને આવી જાય ત્યારે જ વિચારો, કેમ ભૂલું?

નદી તો પણ સમંદરને મળી ગઇ એમ અંતે;
કશુંક તો છે જે લાગે છે સહારો, કેમ ભૂલું?

કુદરત, નસીબ, ઇશ્વર, ખુદા, મહેનત. દરેક માણસે આની વ્યાખ્યા બદલાતી રહે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*