હું

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
ના કર્યો મેં પ્યાર મારી જાતને;
ગણું છું કસૂરવાર મારી જાતને.

થઈને આવ્યો એમ, ઈચ્છ્યો જેમ તેં;
ના મળ્યો આકાર મારી જાતને!

દુશ્મનો પણ આવે, મુજ દુકાન પર!
ફાવે નહિ વેપાર મારી જાતને.

ઓળખી ના શકું હું તુજને, એવું કર;
હા, પછી કર વાર મારી જાતને!

ભરબજારે મળજે, મળવું હોય તો;
કે નથી ઘરબાર મારી જાતને!

ના કરો કશું એને, જો ચાહવું નથી;
કેમ કરું વ્યવહાર મારી જાતને?
‘અહ્ં બ્રહ્માસ્મિ’ જે વેદોમાં કહેવાયું છે, જે આપણે સૌથી વધારે ignore કરીએ છીએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*