જ્યાં લગી

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

એથી મને તારી ઘણી જરૂર રહેવાની;
તું જ્યાં લગી મારાથી બહુ દૂર દૂર રહેવાની.

તારો જ દસ્તાવેજ છે, વીતાવું છું જે પળ;
તું જ્યાં કરાવી દે સહીં, મંજૂર રહેવાની!

અખંડ દીવો આશનો, અખંડ ધૂન તારી;
તું રોજ મનમંદીરમાં હાજરાહજૂર રહેવાની!

છે હાલ બૂરાં બેઉંના, તારા વગર જ સ્તો.
લાચાર મૃત્યુ, જિંદગી મજબૂર રહેવાની.

ના બીડશો મારાં નયન, મિત્રો તમે અંતે;
આતુર હતી મારી નજર, આતુર રહેવાની.

જુદાઈની આદત પડી તો ના રહી પીડા;
મિલાપમાં સઘળી મજા બહુ ક્રુર રહેવાની!

જુદાઈમાં જે મજા છે એ મીલનમાં કદાચ ન પણ મળે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*