હમણાંથી વધે છે એકલાપણું

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

કેમ હમણાંથી વધે છે એકલાપણું?
એવું લાગે છે, સદે છે એકલાપણું!

વેડફ્યા પૈશા જૂઓ, સંબંધ માટે;
કેટલું સસ્તું મળે છે એકલાપણું.

શોધતો’તો કેમ એને આજુબાજુ?
મારી ભીતરથી જડે છે એકલાપણું.

હોય છે એમાં શું છૂપું, સિવાય પાણી;
આજ વર્ષામાં પડે છે એકલાપણું.

જાત સાથે બોલું, તો વાંધો શું તમને;
કે મને એટલું ગમે છે એકલાપણું.

શોક શાનો થાય છે મિલાપ વખતે?
એવું ક્યાં છે, કે છળે છે એકલાપણું?

ફેર એને શું, એ રહે દૂર કે સમીપે;
માનવી, કે જે કળે છે એકલાપણું.

Paul Tillich : Language… has created the word “loneliness” to express the pain of being alone. And it has created the word “solitude” to express the glory of being alone…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*