તો શું કરું

1 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 1 Email -- Filament.io 1 Flares ×

કોઈ જો માંગે દિલ, તો શું કરું, આપું ને?
માંગે છે થોડું એ, આપી દઉં આખું ને?

કોણ રોકી શકે, આ સમયને, છતાં;
જ્યારે મળું એને હું, શું કરે, જાદૂ ને?

જિંદગી જીવતા શીખવાડી છે તેં,
માંગ બદલામાં કશું, અંગુઠો કાપુ ને?

આજ હું મંદિરે તો ગયો’તો, છતાં;
માગ્યું નહિ મેં કશું, બોલે તો માંગુ ને?

આયનાને મેં તો આજ કહી દીધું કે;
જે વિચારે તું, એવો જ હું લાગું ને?

શબ્દએ કીધું કે, કેદ ના કર મને;
કાગળોમાં નહિ, બ્લોગમાં છાપુ ને?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*