બસ ઇનફ?

1 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 1 Email -- Filament.io 1 Flares ×

જ્યાં ગયો હું, લાગ્યું પ્રિઝન, બસ ઇનફ;
હેલ આ છે, આ જ હેવન, બસ ઇનફ.

કોઈને ચાહવું, છતાં અગ્રી ના થવું;
લવમાં પણ થ્રી ને ટુ ને વન, બસ ઇનફ.

ત્યારે પથ્થર હું થયો, જ્યારે થયાં-
આંસુ ખુદના જ પૉઇઝન, બસ ઇનફ.

શીખ લાઇફ મારી, એમાંથી જરા;
ડેથ જ્યારે પણ કરે ફન, બસ ઇનફ.

કેટલા સૂરજ હું બાળું ભીતરે,
મેમરી રહે તોય ફ્રોઝન્, બસ ઇનફ.

હું ચલાવું એ, કે ફોડે ખુદ સમય;
એની એ. કે. ફોર્ટી સેવન, બસ ઇનફ.

ફૂલ મહેકે, પંખી ચહકે બાગમાં;
એનું માણસ જાણે રીઝન, બસ ઇનફ.

બહુ કરે છે હર્ટ, શાથી ટ્રૂથ આ;
ક્યાંક એજંડા છે હિડન, બસ ઇનફ.

થઈ ગઝલ પૂરી, ને બોલી પેન કશું;
એમ આઈ ટોટલી ડન? બસ ઇનફ.

અંગ્રેજી ભાષા એવી છે કે એમાં નવા ને નવા શબ્દો ઉમેરાતા જાય છે, નવા ને નવા માણસો બોલતા થાય છે. આપણી ગુજરાતી ભાષાને પણ થોડી flexible (જોયું?) ના બનાવી શકાય આપણી આવનારી પેઢી માટે?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*