આત્મચરિત્ર

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

મને ભૂલી જવાની ટેવ છે;
એ રીતે જીવવાની ટેવ છે.

ચલાવી લઉં છું આંખોથી બધે;
મને ઓછું હસવાની ટેવ છે.

અલગ રીતિ રીવાજો છે મારા;
મને ક્યાં પૂછવાની ટેવ છે?

આ પૈશાદારને કોઇ ઠગે?
મને ખુદને લૂંટવાની ટેવ છે!

નથી સંગાથ મળતો એટલે;
મને ઘણું દોડવાની ટેવ છે.

મને નિષ્ફળ જમાનો માને છે;
મને થોડું લખવાની ટેવ છે.

આ પરપોટો સમયનો છો ફૂટે;
મને બધું અડકવાની ટેવ છે.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*