મહાભારત

1 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 1 Email -- Filament.io 1 Flares ×

મેં શબ્દરૂપી કૌરવો જોયાં કુરુક્ષેત્રે,
લડતાં ગઝલના પાંડવો જોયાં કુરુક્ષેત્રે.

જો બાગમાંથી પુષ્પરજ ભમરાએ ફેલાવી,
તો ફૂલના લડતાં કર્ણો જોયાં કુરુક્ષેત્રે.

આખા જગતને છે ખબર, સાચું શું, ખોટું શું;
યુદ્ધે જતાં પિતામહો જોયાં કુરુક્ષેત્રે.

મોટાં સિતારા જોઈને થંભી ગયો સૂરજ,
ઉપદેશતાં રથચાલકો જોયાં કુરુક્ષેત્રે.

વંટોળમાં માથું છુપાવી દીધું રેતીમાં,
બધું દેખી લેતાં સંજયો જોયાં કુરુક્ષેત્રે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*