અજવાળું

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

આંખ મીચીં તો અજવાળા થઇ ગયા!
શ્વાસ લીધાં, શ્વાસ કાળા થઇ ગયા!

પ્રેમ નામે એક સાગર આથડ્યો;
હાથ બોળ્યાં તો પરવાળા થઇ ગયા!

મેં તફાવત બહુ કર્યા બોલીને ‘તું’;
‘હું’ કહ્યું ત્યારે સરવાળા થઇ ગયા.

સાવ કોરાં કેમ લાગ્યાં આ નયન?
આંસુથી સપનાં હુંફાળા થઇ ગયા.

જોઇતી ન્હોતી દવા એ દર્દની;
લ્યો, મલમના રોગચાળા થઇ ગયા!

ઠેસનો ડર લાગે, ઘર પણ દૂર છે;
તોય રાહી સહુ પગપાળા થઇ ગયા.

કદરૂપો લાગી રહ્યો’તો આયનો
પેન પકડી તો રૂપાળા થઇ ગયા

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*