એને ભેટેલો છું

1 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 1 Email -- Filament.io 1 Flares ×

ખાલી એનો જામ છે, એ તરસે પણ નહિ;
એને ભેટેલો છું, ને એ અડશે પણ નહિ!

જીવતો રહી જાય છે આ રાંક શાથી?
આપું કશું તો હાથ આગળ ધરશે પણ નહિ.

તેથી ચાહવાનું ગમે છે આ ખુદાને-
મૌન છે એ, હસશે પણ નહિ, રડશે પણ નહિ.

પીવડાવે જો એ, તો આનંદ આવે;
જાતે પી જાઉં, તો દારૂ ચડશે પણ નહિ.

પંથ લઉં ખોટો તો લોકો રોકશે નહિ,
જાણે લોકો, નહિ તો પાછો વળશે પણ નહિ.

ના હલાવ્યે રાખ સાકરને, ઓ અંગુલિ!
દૂધની ઇચ્છા વગર એ ભળશે પણ નહિ.

જો જુદા થઈએ તો શું અંજામ આવે?
જાણું છું, તારા વગર તો ગમશે પણ નહિ.

2 thoughts on “એને ભેટેલો છું

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*