સંસાર

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

સંસાર છે, ચાલ્યા કરે;
વ્યાપાર છે, ચાલ્યા કરે.

ચોંટતું નથી મન ક્યાંય પણ;
નિરાકાર છે, ચાલ્યા કરે.

ખાઇ તો લીધું તીર, પણ;
આરપાર છે, ચાલ્યા કરે.

બોલવું પડે, નાચવું પડે;
બજાર છે, ચાલ્યા કરે.

હલ એક થઇ મુશ્કેલી, પણ;
પારાવાર છે, ચાલ્યા કરે.

જલસા કરો હર એક પળ;
લગાર છે, ચાલ્યા કરે.

સાચવ તું ટુકડા કાચના;
એતબાર છે, ચાલ્યા કરે.

એતબાર=વિશ્વાસ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*