બળે જે આંખમાં

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

હૃદયના ઉભરા તો જ્યારે જલદ હોય,
બળે જે આંખમાં, એ બધું સુખદ હોય.

દીવાનો લાગું છું, શું વાંક છે મારો?
જમીં હો હાથમાં, પગમાં ફલક હોય!

ન કાઢો આંખ, પણ મીચીં જૂઓ થોડી;
બે આંખોનીય જેને ના શરમ હોય.

મને વાંધો નથી, વટલાઇ જાઉં તો;
જો સુંદર હોવું એ તારો ધરમ હોય!

એ તો સામાન્ય છે, ભૂલી પડે નૌકા.
આ દરિયામાં તો ક્યાંથી કોઇ સડક હોય?

પૂછી લઉં, કેમ છો? જેને મળું સામે;
જરુરી ક્યાં છે કે એમાં ગરજ હોય.

ફલક=આકાશ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*