ફરીથી

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

ઓ હૃદય, દાદરા ચઢીએ ફરીથી,
ચાલને, પ્રેમમાં પડીએ ફરીથી.

એટલે આંસુને નથી રોકતો હું,
આંગળી ધર, ગઝલ લખીએ ફરીથી!

એ મજા ના મળી, મળી’તી જે પહેલાં.
બાળપણ જેવું ઘર રમીએ ફરીથી.

સાથ તારો મળ્યો, છતાં ખૂટ્યું ત્યાં કશું;
યાર, થઇને છૂટા, મળીએ ફરીથી!

વાતે વાતે મને, પળે પળ સતાવે.
લાડલી યાદને વઢીએ ફરીથી!

જેનું કારણ તને નથી મળ્યું હજુય,
ચાહવાની એ ભૂલ કરીએ ફરીથી.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*