વિરહમાં

1 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 1 Email -- Filament.io 1 Flares ×

આવી જા પાછી કે તારી યાદ આવે,
સાવ પથ્થર જીભને જુબાન આવે.

ઘર તો જાણે તારી યાદોનો સમંદર,
બહાર નીકળું તો તરત વરસાદ આવે.

ફોન, ટીવી, ચોપડી ને ફેસબુક, બધું-
વ્યર્થ, જ્યારે યાદ બહુ ઇન્સાન આવે.

કરું શું દ્વાપરનું ને કળિયુગનું વિરહમાં,
મારે તો વીતે દિવસ ને રાત આવે.

આખરે ભૂલી ગયો હોઉં હું એને,
ને મને ભૂલી ગયાનો ખ્યાલ આવે.

એક કિસ્સો બેંકમાં રાખ્યો છે, જેથી;
રીતસર કાયમનું એનું વ્યાજ આવે.

વિરહઃ જુદાઈ, પ્રિયજનનો વિયોગ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*