ઢળવા જોઇએ

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

એક જણ, હા, એક જણ તો વાત કરવા જોઇએ;
સૂર્યને પણ પહાડ પાછળ સાંજે ઢળવા જોઇએ.

આ કળીઓને તો જૂઓ ધ્યાન દઈને, બાગમાં;
છોકરીની જેમ અમસ્તા જ સજવા જોઇએ.

કોઈ મોકળું રહ્યું નથી મેદાન, તારા શહેરમાં;
જ્યાં જગ્યા દેખાય ખુલ્લી, ભીંત ચણવા જોઇએ.

તેલ ઇચ્છાઓનું માનો, જળની ઘટનાઓ ગણો;
ધારે છે એ, એમના મન તોય ભળવાં જોઇએ.

શ્વાસની પરવા ન કરતાં આંખ મીંચી લઉં છું હું;
ડૂબકી મારો જો તળિયે, મોતી મળવાં જોઇએ.

રૂમમાંથી બહાર નીકળું, ટોળું શોધી લઉં કોઈ;
આ ગઝલ માટે તો કિસ્સા કોઈ બનવા જોઇએ.

2 thoughts on “ઢળવા જોઇએ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*