અર્થ હોવાના નવા

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

ભલે મિત્રો છે જૂના પણ, દર્દ રહેવાના નવા;
મળે શબ્દો બધા સરખા, અર્થ હોવાના નવા.

નદી જૂની, જૂની નૌકા, જૂના પર્વત ને સૂરજ;
છે તો આ ચિત્ર જૂનું પણ, રંગ પૂરવાના નવા.

ઘણો જોયો બગીચો આ, તારું બહાનું કેવું છે?
વસંત આવી, હવે જોજે, ફૂલ ઉગવાના નવા.

બધા દેખાય છે સરખાં, જેટલાં છે ઝાંઝવાં;
કરી દો પાર એ સીમા, દેશ મળવાના નવા.

છે તો સરનામું આ જૂનું, તોય છેકી ના શકું;
હૃદયની ડાયરીમાં તો નામ ભૂંસવાના નવા!

જાગ્યા ત્યાંથી સવાર + ધીરજના ફળ મીઠાં = જેવું કરો તેવું પામો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*