તમને ખબર છે?

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

પારખી ગયો હું, શું તમને ખબર છે?
ભટકી ગયો હું, શું તમને ખબર છે?

વાત ફૂલ કરતું, એની મહેક સાથે;
સાંભળી ગયો હું, શું તમને ખબર છે?

મોતરૂપી રેખા ભૂંસાવી જનમને;
ઉંચકી ગયો હું, શું તમને ખબર છે?

જાત સાથે જ્યારે કરી વાત બે ત્રણ;
બગડી ગયો હું, શું તમને ખબર છે?

સાથ ઝાંઝવા ને વિરહ રણ સરીખો;
પલળી ગયો હું, શું તમને ખબર છે?

લાગણીને મારી, ગઝલના બહાને;
છેતરી ગયો હું, શું તમને ખબર છે?

 

મોતની લક્ષ્મણરેખા (મોતથી લાગતો ડર) ઓળંગીને જીવનને ઉંચકી જવું(વટથી જીવવું), અને ખબર તો છે જ કે મોત તો આવવાનું જ છે (સીતાને છોડાવવા રામ). લાગણીને શબ્દનું સ્વરૂપ આપવામાં ઘણો પરિશ્રમ કરવો પડે. પણ ગઝલના બહાને એ શક્ય થઇ શક્યું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*