આ યાદો

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
એ આંખોને પીગાળી દે, આ યાદો પણ ખરી છે;
પછી એને થીજાવી દે, આ યાદો પણ ખરી છે.

હૃદયની પાસે ના રાખો, હૃદયથી દૂર સારી;
એ તો અડ્ડો જમાવીદે, આ યાદો પણ ખરી છે.

ભલે ડૂબી ગયો એમાં, એ ડૂબાડી દે છે, પણ;
એ ભવસાગર તરાવી દે, આ યાદો પણ ખરી છે!

પ્રથમ તો એકલો લાગું, બધાને બહારથી હું;
ને અંદર ધૂમ મચાવીદે, આ યાદો પણ ખરી છે.

ઉમેરી દઉં બધા સગપણ, પછી ઓછાં કરી દઉં;
એ છેદ જ ઉડાવીદે, આ યાદો પણ ખરી છે!

મને દેવાંગ આશા છે, જમાનો યાદ રાખે;
એ તો હસ્તી મીટાવીદે, આ યાદો પણ ખરી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*