કરું શું

1 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 1 Email -- Filament.io 1 Flares ×

રાત પૂરી થાય, સૂરજ નીકળે નહિ, તો હું શું કરું;
તોય સપનાના બે દીવા સળગે નહિ, તો હું શું કરું.

ગણિત કાગળ પર કરું તો, સાવ સહેલું એ પડે, પણ-
આંકડા ચહેરા ઉપરના આવડે નહિ, તો હું શું કરું?

એક ઘર છું હું ધબકતું, ગામના બીજા ઘરો જેવું;
તોય અંદર વાસણો જો ખખડે નહિ, તો હું શું કરું.

તારલા તૈયાર રહે છે, બસ, ખરી પડવા ધરા પર;
પણ તું તારી એક ચાદર પાથરે નહિ, તો હું શું કરું.

આ દિવસના શોરમાં તો કોણ આપે ધ્યાન મુજને;
રાતમાં પણ ચીસ દુ:ખની સાંભળે નહિ, તો હું શું કરું!

કરું શું, મોક્ષ ને સમાધિ, એક પળની જ્યાં ખબર નહિ;
અંત આવી જાય, આંખો ઉઘડે નહિ, તો હું શું કરું?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*