હું સવાયો છું ગઝલમાં

1 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 1 Email -- Filament.io 1 Flares ×

સરસ રીતે, જુદી રીતે, કોતરાયો છું ગઝલમાં;
છું તેનાથી વધારે હું સવાયો છું ગઝલમાં.

પ્રયત્નો ના કરે ખોટાં, જમાનો શોધવાના;
હું થોડો નહિ, હું તો આખો સમાયો છું ગઝલમાં!

હું તો નીરસ છું, એ કહે છે, મળે છે જેટલાને;
હું મહેફિલો મહીં સાકી, પીવાયો છું ગઝલમાં.

હતો, હોઇશ હું, હંમેશા, એ જાણી લો હરીફો;
હું મૃત્યુથી સરસ રીતે સચવાયો છું ગઝલમાં.

એ છે તલવાર શબ્દોની, અર્થોની ધાર એને;
છતાં ખુલ્લી કરી છાતી, ઘવાયો છું ગઝલમાં!

સનમને એટલે લાગી, ગઝલ મારી નઠારી;
બધાનો થઈ ગયો, હું ક્યાં પરાયો છું ગઝલમાં?

સાકીઃદારૂ પીરસનાર; bartender.
નઠારું:ખરાબ;ગંદું.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*