છાતીમાં ચિત્ર

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
આંખ ખુલતાં બધાં મિત્ર પણ નીકળે,
કોઇનું છાતીમાં ચિત્ર પણ નીકળે!


બાગમાં ફૂલ ને ઓસ ફક્ત ન મળે;
કંટકો જેવું ત્યાં વિચિત્ર પણ નીકળે.


કેદમાં દીલને નિત્ય રહેવું પડે;
તેથી આંખો સમાં છિદ્ર પણ નીકળે.


જોઇને ચાલજો તેમની આ ગલી;
કોઇ અટવાય, કો’ શીઘ્ર પણ નીકળે.


કોનો આધાર છે,  એ જ આધારને;
હોય નાસ્તિક એ, વિપ્ર પણ નીકળે.


ઓળખે નહિ મને, કોઇ મહેફિલ મહીં;
ને તમારું જ ત્યાં જીક્ર પણ નીકળે!


વિપ્રઃબ્રાહ્મણ, ઋષિ, મુનિ.

હનુમાનજીને યાદ કરતાં પ્રથમ શેર રચાઇ ગયો, અને પછીની story ઉપર લખ્યા મુજબની છે.
મોટે ભાગે એવું નથી બનતું કે ત્રીજી વ્યક્તીની વાત નીકળે ને બે માણસો ભેગા થાય વાતો કરવા!
આમ જોવા જઈએ તો બધા જ એકબીજાને જાણે છે! જાણે કે ભગવાને રચેલું facebook.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*