જે શોધું એ જડે તો

1 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 1 Email -- Filament.io 1 Flares ×

જે શોધું એ જડે તો, એને જ ગણું ખજાનો;
બસ, એમ બહુ ઝડપથી ધનવાન થઈ જવાનો.

આ શહેરમાં બધા જ વેપારી લાગે વસતા;
હિસાબ રાખે લોકો વિશ્વાસનો, દગાનો.

જીવન તું એવું દે છે, તો મોત વહાલું લાગે;
જો મોતનો ના રહે ડર, મતલબ શું છે સજાનો?

આ એકઠા થયેલા લોકો છે એકલા જ;
જ્યાં જાય માનવી આ, બસ ફેર છે જગાનો!

સરનામું ઘરનું હતું ને, ભટકી ગયો છતાં હું;
આ શહેરમાં ગયો જ્યાં, નજરે ચઢ્યાં મકાનો.

ફરિયાદ, રોદણા ને ગુસ્સો લખ્યાં ગઝલમાં;
આ રાત વીતી ગઈ છે, આવે દિવસ મજાનો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*