હું

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

કોઈના હારમાં શોધું છું, શૂળ હું;
ઝાડની ડાળમાં શોધું છું, મૂળ હું.
જિંદગી હોય છે, એક હાથી સમી;
સ્નાન લઈને જ, ઉડાડું છું ધૂળ હું!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*