કારણ વગર

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
કશુંય બનતું નથી, કારણ વગર;
હું ક્યાં પાગલ થયો ડહાપણ વગર.


અરીસો છેવટે, દીધો ધરી;
નથી પડતું આંસુ પાંપણ વગર.


સડકની બાજુમાં રોપી છે એ;
આ તુલસી ઘર વગર, આંગણ વગર.


તપે, તૂટે, બળે પ્રેમી હૃદય;
બને નહિ વાનગી આધણ વગર.


ખૂંદી વળું કેમનું આ મનનું વન;
જે છે, ઇચ્છારૂપી ડાકણ વગર.


ગઝલ પૂરી કરી, હલકો થયો;
બધા જીવે છે ક્યાં, ભારણ વગર?
આધણઃધાન્ય બાફવા માટે ઉકાળવા મૂકેલું પાણી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*