સંસાર

સંસાર છે, ચાલ્યા કરે;
વ્યાપાર છે, ચાલ્યા કરે.

ચોંટતું નથી મન ક્યાંય પણ;
નિરાકાર છે, ચાલ્યા કરે.

ખાઇ તો લીધું તીર, પણ;
આરપાર છે, ચાલ્યા કરે.

બોલવું પડે, નાચવું પડે;
બજાર છે, ચાલ્યા કરે.

હલ એક થઇ મુશ્કેલી, પણ;
પારાવાર છે, ચાલ્યા કરે.

જલસા કરો હર એક પળ;
લગાર છે, ચાલ્યા કરે.

સાચવ તું ટુકડા કાચના;
એતબાર છે, ચાલ્યા કરે.

એતબાર=વિશ્વાસ