ધબકતા દિલોમાં

ઉજ્જડ બધા દિલોમાં, આ ગામ ક્યાંથી હોય?
વણઝાર રઝળતી રહે, મુકામ ક્યાંથી હોય?

ઝાકળ હું ને, તમે તો સૂરજ બની ગયા;
આપણને એકબીજાનું કામ ક્યાંથી હોય?

ત્યાં વાત બેવફાઈની નીકળી, પછી;
હું ચુપ ને ચુપ તમે પણ, સરે આમ ક્યાંથી હોય?

તૈયાર છે બધા, એ ઘટના ભૂલી જવા;
લોકોના હાથમાં નહિ તો જામ ક્યાંથી હોય?

ક્યાં થાય છે અસર, આ ઉપચારની હવે?
નહિ તો, બજારમાં સસ્તા દામ ક્યાંથી હોય?

આ શ્વાસની અદાલત, ના દઈ શકે સજા;
મુજરિમ જો ના મળે, તો ઇલજામ ક્યાંથી હોય?