એનો ભેદ

એક મોટો છેદ છે,
એ જ એનો ભેદ છે.

વરાળ એની મેં કરી,
નીરનો વિચ્છેદ છે.

હાસ્ય, આંસુ, લાગણી;
આપણા ત્રણ વેદ છે.

લાશને તરતી કરી,
સિંધુનો એ ખેદ છે.

આ દરેકનું છે બહાનું-
જિંદગીની કેદ છે.

શ્રમની ઓળખ ઓસ આ,
પુષ્પનો પ્રસ્વેદ છે.

હિંદુ, મુસ્લિમ ને ઈસાઈ;
માનવીનો મેદ છે.