રસ્તો

દૂર દૂરથી ચાલતો આવ્યો છું,
રાતથી બસ ભાગતો આવ્યો છું!

ખેલ કુદરતનો, કરમના લેખ;
એમ હું પણ નાચતો આવ્યો છું.

ભીડમાંથી થઇ ગયો જુદો હું,
તેથી પાગલ લાગતો આવ્યો છું.

હુંય કરું છું પ્રેમ, ઇચ્છા, આશા;
સાપને દૂધ પાવતો આવ્યો છું!

ક્યાં જવાનું, ત્યાં જવું શું કામ;
વાતને હુંય ટાળતો આવ્યો છું.

જાણ્યું કે મુઠ્ઠી હતી વાળેલી;
ને સદા હું માગતો આવ્યો છું!