તમને ખબર છે?

પારખી ગયો હું, શું તમને ખબર છે?
ભટકી ગયો હું, શું તમને ખબર છે?

વાત ફૂલ કરતું, એની મહેક સાથે;
સાંભળી ગયો હું, શું તમને ખબર છે?

મોતરૂપી રેખા ભૂંસાવી જનમને;
ઉંચકી ગયો હું, શું તમને ખબર છે?

જાત સાથે જ્યારે કરી વાત બે ત્રણ;
બગડી ગયો હું, શું તમને ખબર છે?

સાથ ઝાંઝવા ને વિરહ રણ સરીખો;
પલળી ગયો હું, શું તમને ખબર છે?

લાગણીને મારી, ગઝલના બહાને;
છેતરી ગયો હું, શું તમને ખબર છે?

 

મોતની લક્ષ્મણરેખા (મોતથી લાગતો ડર) ઓળંગીને જીવનને ઉંચકી જવું(વટથી જીવવું), અને ખબર તો છે જ કે મોત તો આવવાનું જ છે (સીતાને છોડાવવા રામ). લાગણીને શબ્દનું સ્વરૂપ આપવામાં ઘણો પરિશ્રમ કરવો પડે. પણ ગઝલના બહાને એ શક્ય થઇ શક્યું.