છું

છે તો સાચું, વણઝારો છું;
છતાં કહું છું, હું તારો છું.

મગજ કહે છે, બિચારો છું;
ને દિલ માને, ધુતારો છું.

દબાવી દઈને ગળું ખ્વાબનું,
હકીકતમાં હત્યારો છું.

જણાવી દઉં? હું કેવો છું,
જે છું, તારા વિચારો છું.

છું ઊભો લાંબી લાઈનમાં,
હું ઈચ્છાનો ધસારો છું!

શું છું, ક્યાં છું, શા માટે છું;
હા, હું પોતે ઈશારો છું.