કદી કોઇએ

કદી કોઇએ આ કરેલું નથી લાગતું;
ભૂલી જવું તને એ સહેલું નથી લાગતું.

કર્યો પ્રેમ મેં પણ, કહી શકું હું ગર્વથી.
એ કરતા પહેલાં વિચારેલું નથી લાગતું.

પહેલાં દિવસથી મને આવડી ગયું છે;
ફના થઇ જવું એ શીખેલું નથી લાગતું!

અજબ હાલ જૂઓ, થયા બંદગીમાં છે;
અહીં મારું મસ્તક ઝૂકેલું નથી લાગતું!

તને પામું કે નહી, એ વાતો પછીની છે;
તને ચાહવાનું છોડેલું નથી લાગતું.

પવન છે, સૂરજ છે, ધરા છે, ગગન પણ છે.
આ છે તારું ચિત્ર, દોરેલું નથી લાગતું!